Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva společnosti Léčebné  lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat dne 31. března 2021 od 14:00 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 10. patro

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Valná hromada proběhne v souladu s epidemiologickými opatřeními, která budou platná v době jejího konání. O případných změnách bude Společnost akcionáře informovat na webových stránkách Společnosti.

Vzhledem k očekávanému vyššímu počtu zúčastněných osob koncentrovaných do jedné místnosti si Vás dovolujeme z preventivních důvodů požádat, abyste již v rámci prezence na Valnou hromadu a následně po celou dobu konání Valné hromady dodržovali minimální rozestupy 2 metry a měli na obličeji ochranný prostředek, a to přinejmenším zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo s 95, který spolehlivě zajistí ochranu přenosu koronaviru.

Zároveň Vás tímto žádáme, abyste v rámci prezence na Valnou hromadu předložili svolavateli Valné hromady či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nikoli starší 3 dnů. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nebude-li některým z účastníků předloženo výše uvedené potvrzení, může svolavatel Valné hromady nebo jiná pověřená osoba zamezit účasti tohoto účastníka na Valné hromadě.

Každý účastník Valné hromady bude na vstupu také podroben měření tělesné teploty a dále bude postupováno podle aktuálních usnesení Vlády, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a obecně přijatých konvencí.

Valné hromady se nemohou účastnit akcionáři s příznaky onemocnění Covid- 19 (jako je zvýšená teplota, bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta čichu apod.).

Při vstupu do prostor konání Valné hromady odevzdá každý akcionář nebo jeho zástupce řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané čestné prohlášení ve vztahu k nemoci Covid-19, které je uveřejněno na těchto stránkách.

Všichni účastnící budou po celou dobu konání Valné hromady povinni dodržovat pokyny jejích pořadatelů.

V prostorách konání Valné hromady budou zajištěny prostředky k časté dezinfekci rukou.

Jakákoliv konzumace v prostorách, kde bude probíhat prezence na Valnou hromadu nebo Valná hromada je zakázána, a to za účelem minimalizace rizika nakažení.