Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

Na valné hromadě společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČO: 47452421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost„), konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, bylo rozhodnuto o přeměně všech, tj. 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

V návaznosti na výše uvedené Společnost nechá zrušit evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů a zveřejní výzvu akcionářům Společnosti k převzetí listinných akcií ve formě na jméno, v souladu s § 536 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.