PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

MINERÁLNÍ VODA

V Léčebných lázních Bohdaneč využíváme také léčebného efektu přírodní minerální vody, kterou čerpáme z hlubinného vrtu Nová Panenka, jenž vyniká kromě zvýšeného obsahu mineralizace také vyšším obsahem vzácně se vyskytujících fluoridových prvků. Vrt byl přímo v areálu lázní vyhlouben v letech 1967–1968. Léčivé síly této přírodní minerální vody je využíváno hlavně při vodoléčbě a v krytém bazénu při cvičení a plavání. Koupele jsou vhodné při srdečních a cévních onemocněních, při onemocněních pohybového aparátu, bolestech kloubů i dalších obtížích.

VRT PANENKA

Dne 19. února 1912 povolila městská rada vypsat konkurz na artézský vrt. Akce byla zadána pražské firmě Artesia a zahájena v prvním čtvrtletí roku 1913. Vrt byl mimořádně hluboký. Teprve 28. března 1914 v hloubce 347,5m se objevil mohutný pramen. Mocný proud, který vytryskl do výšky 15 metrů, dával pod tlakem tří atmosfér úctyhodných 432 kubíků vody denně (5 l/sec.), která měla teplotu 21 °C. Vrt byl pojmenován Panenka. Nacházel se v blízkosti dnešního venkovního bazénku, který zde byl vybudován v roce 1929 v rámci vylepšování parkových úprav, a kterému vévodí socha Venuše od sochaře Josefa Jiříkovského, který studoval u Josefa Václava Myslbeka a později u Josefa Šustry. Pramen tak výraznou měrou pomohl odstranit nedostatek vody pro potřebu lázní.

Časem, přibližně o 35 let později, však tlak vody klesl na 2,2 atmosféry a přetok ve výši jednoho metru nad terénem byl pouhých 1,25 l/sec., o dalších 20 let později pramen dával dokonce jen 0,83 l/sec. Podle rozborů z roku 1964 měla voda celkovou mineralizaci 1312 mg/l, teplotu v rozmezí 20,5–21 °C a byla chemického typu hydrogenuhličitanu sodného se zvýšeným obsahem fluoridů. V důsledku poklesu vydatnosti přetoku vrtu Panenka a zvyšující se celkové mineralizaci bylo přistoupeno k vyhloubení nového vrtu, který by pokryl spotřebu vody v lázních.

NOVÁ PANENKA

Nový vrt byl vyhlouben v letech 1967– 1968 a nese název Nová Panenka (přesněji HV – 1 Nová Panenka). Vrt prošel celou mocností křídových sedimentů a byl ukončen v paleozoických horninách nejistého stratigrafického zařazení, patrně ordoviku, v hloubce 388 m. Napjatá voda byla navrtána v hloubce 337,7m po dosažení propustných pískovců mořského cenomanu. S prohlubováním vrtu se vydatnost volného přetoku zvyšovala až na 1 l/sec. Současně však klesal přetok na původním vrtu Panenka z 1,25 l/sec. na 0,83 l/sec. Po vystrojení vrtu byl změřen výtlak podzemní vody cenomanu a po šesti dnech se hladina ustálila ve výšce 6,1m nad terénem. Podle chemických analýz se jedná o vodu, která náleží k ryzímu typu NaHCOs celkovou mineralizací v rozmezí 1060–1190 mg/l. Obsah volného CO2 představuje hodnotu 70 mg/l a pH v rozmezí 7,1 až 7,3, což znamená slabě alkalickou reakci.

Teplota vody se pohybuje v rozmezí 20,5– 21°C. Zvýšené obsahy iontů Na, HCO3 , NH4 a velmi nízké hodnoty NO2 a NO3 naznačují, že vznik vody je vázán na silně redukční prostředí v blízkosti alkalických vyvřelin, jejichž povrchovým projevem je Kunětická hora a Spojilská žíla.

PÁR ZAJÍMAVOSTÍ:

  • Minerálka je používána především pro vodoléčebné koupele a pro bazén, který je umístěný v pavilonu Veselý. Dále je minerální voda z Nové Panenky používána pro přípravu peloidních zábalových směsí.
  • Ve venkovním bazénu, včetně pítka před bazénkem, je použita jiná voda.
  • V lázeňském parku je umístěna šest metrů hluboká, širokoprofilová studna o průměru tři metry, která zásobuje celý areál lázní pitnou vodou. Mineralizace vody tohoto zdroje je velmi vyvážená a jedná se o velmi kvalitní zdroj.
  • Dlouhodobé užívání minerální vody není doporučeno z důvodu zvýšené koncentrace fluoridů. Minerální voda z vrtu Nová Panenka má oproti limitům stanoveným pro pitnou vodu vyšší ukazatele obsahu přírodních radionuklidů. Každopádně, káva připravená z této vody je naprosto excelentní.
  • K rekreaci hostů bylo v roce 1928 zřízeno koupaliště za lázeňským areálem, zvané Bohdanečské grádo, které dnes již nefunguje.
  • Původní vrt Panenka, který se nacházel nedaleko stávajícího bazénku se sochou Venuše, byl v roce 1968 zacementován a zlikvidován.
  • Vrt Nová Panenka se nachází v prostorách za kolonádou služeb naproti severovýchodnímu rohu pavilonu Gočár.
  • Zdejší minerální voda má osvědčení přírodního léčivého zdroje. V bohdanečských lázních mají povolení k jejímu užití pouze k léčebným účelům.

MINERÁLNÍ VODA
Přírodní, středně mineralizovaná voda chemického typu hydrogenuhličitanu-sodného se zvýšeným obsahem fluoridů, termální vlažná, hypotonická. Nejedná se o vodu dle ČSN 75 7111 – pitná voda.

Vydatnost vrtu: 144 l/min.; 2,4 l/s
Hloubka vrtu: 365 m
Teplota vody ve vývěru: 21,1 °C
Úroveň hladiny: 225,55 m n.m.
Celková mineralizace: 1190 mg/l
Hodnota pH: 7,44
Chemické složení vody (hodnoty v mg/l): Sodík: 294, Draslík: 15,4, Hořčík: 6,20, Vápník: 12,1, Zinek: 0,002, Mangan: 0,01, Železo: 0,29, Fluorid: 6,18, Chlorid: 36,1, Síran: 7,40, Hydrogenuhličitan: 795