Upravit stránku

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti Léčebné  lázně Bohdaneč a.s. se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, svolává VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v prostorech advokátní kanceláře Pavelka s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, Vinohrady, l 20 00 Praha 2, 5. patro, dne 9.11.2020 v 8:30  hod. 


Vážení akcionáři,

na valné hromadě konané dne 26. března 2020 bylo přijato usnesení o naložení s hospodářským výsledkem za účetní období od 1. října 2018 do 30. září 2019. Na základě přijatého usnesení má být mezi akcionáře rozdělen zisk v celkové výši 14.054.794,- Kč, přičemž na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na zisku v hrubé výši 299,- Kč.

Vzhledem k současné finanční situaci společnosti, která nastala v souvislosti se šířením koronaviru COVID -19, usnesením Vlády České republiky a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, na základě kterých došlo k přechodnému zákazu přijímat klienty do lázní, musí statutární ředitel pečlivě zvážit, zda by se vyplacením podílu na zisku společnost nedostala do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem statutární ředitel provede tzv. test insolvence a o svém rozhodnutí Vás bude informovat na webových stránkách společnosti.

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.